Hälsokontroll

Hälsokontroller som grundar sig på
Arbete – Hälsa – Livsstil

Syfte
För individen: Individuell hälsoundersökning som utgår från ett frågeformulär omfattande arbetsmiljö, hälsa och livsstil. Spåra riskfaktorer och ohälsa i arbets- och livssituationen samt att uppmuntra och stödja en hälsofrämjande livsföring. Undersökningen sker under sekretess.

För företaget: Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, en kartläggning av de anställdas gemensamma uppfattning om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt en sammanfattning av det medicinska läget. Ett urval av frågorna som berör den individuella hälsan redovisas i den totala sammanställningen för gruppen. Arbetet ger även möjlighet till att analysera åtgärdsbehoven på gruppnivå samt ge underlag för företaget att genomföra hälsostrategiska beslut kring satsningar på hälsofrämjande insatser att höja frisknärvaron och mätbara delar i produktivitet och effektivitet.

Hälsokontrollens innehåll
Hälsodeklaration, blodtryck, puls, blodvärde, blodsocker, kolesterol, urinprov, Hörsel, syn och lungfunktionskontroll, BMI. Utvärdering av frågeformulär med konsultation. Handlingsplan och rådgivning.

Tidsåtgång / person: 1 – 1,5 timme
Utföres av: Leg. Företagssköterska
Svar ges direkt på prover samt en individuell konsultation kring individens hälsa, där ett motiverande samtal kring åtgärder för att eventuellt förändra livsstilsvanor och för att ge ett ökat välmående ingår.

Resurser: