Krishjälp - Krishantering

Vi stöttar er i arbetet med krishanteringen genom att erbjuda såväl förberedande insatser som direkt krisstöd. När någon drabbas av olycka eller sjukdom och skadas eller avlider behöver vissa åtgärder vidtas för att förebygga och mildra traumatiska stress- och krisreaktioner samt påskynda återhämtningsprocessen.

Här kan vi vara till nytta genom att:
• genomföra förberedande utbildning till chefer och medarbetare
• hjälpa till att ta fram planer och checklistor
• bidra med rådgivning och avgöra vilken krisintervention som är lämplig utifrån händelsens art och omfattning
• vara en resurs i det direkta krisstödsarbetet
.