Hälsostrateg

Att arbeta som hälsostrateg är ett fantastiskt utvecklande arbete, då alla hälsostrategiska insatser ser olika ut i alla företag. Att hitta effektivitet och produktivitet i hälsa har till största delen med ledning att göra.

Vi arbetar med Hälsostrategisk planering hos företag vilket leder till att företag utvecklas och hitta nya vägar tillsammans med personalen att öka både produktivitet, effektivitet och resultat. Alla åtgärder och delar i arbetssättet är mätbara utifrån ett nuläge. Resultaten analyseras och värderas. Företaget specificerar sitt mål, vi arbetar tillsammans för att nå dit med engagerad personal.

Vi hjälper till med att upprättade handlingsplaner och åtgärdsprogram som vi befäster. Vi hjälper även till att driva processen kring frågan och mäta hur arbetet fortskrider eller vilka resultat som uppnås.

Vi arbetar dessutom i olika resultatmätningar, väldigt mycket med att tydliggöra både sjukfrånvaro och sjuknärvaro samt identifierar risker för arbetsskador som leder till sjukskrivningar. Sjukskrivningar är en bland de största inkomstbortfallen och resultatpåverkande faktorer företag visar i sin resultaträkning.

Att ha frisk och motiverad personal är därför en av de största tillgångar ett företag kan ha. Vi visar på ekvationen som blir en enkel matematik.
I alla mina analyser använder jag Smc-profiler® vilka är vetenskapligt förankrade inom både svensk och internationell forskning. SMC-Profilerna® belyser både frisk- och riskfaktorer samt balansen mellan krav och resurser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Denna kombination gör att alla resultat blir mätbara i många olika dimensioner, och kan dessutom användas på ett bra sätt i en hälsoredovisning i årsredovisningar men även i separata hälsobokslut.

Resurser: